이용약관
home

Đồng ý nhận thông tin sự kiện và dịch vụ

Mục đích thu thập

Tham gia vào các sự kiện khác nhau, tiếp thị cho các dịch vụ mới, truyền thông tin quảng cáo

Vật phẩm được sưu tầm

Tên, số điện thoại di động, địa chỉ, email, thông tin giao hàng

Thời gian lưu giữ và sử dụng

Cho đến 30 ngày sau khi thành viên rút lại hoặc rút lại sự đồng ý với dịch vụ
Bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay cả khi bạn từ chối đồng ý.