이용약관
home

Đồng ý nhận thông tin sự kiện và dịch vụ

Mục đích thu thập

Tham gia vào các sự kiện khác nhau, tiếp thị cho các dịch vụ mới, truyền thông tin quảng cáo

Vật phẩm được sưu tầm

Tên, số điện thoại di động, email

Thời gian lưu giữ và sử dụng

Cho đến 30 ngày sau khi thành viên rút lại hoặc rút lại sự đồng ý với dịch vụ
Bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay cả khi bạn từ chối đồng ý.
※ Rút lại sự đồng ý nhận thông tin tiếp thị
1.
Rút tiền từ Ứng dụng Đăng nhập → menu 'Khác' ở dưới cùng bên phải → Cài đặt ở trên cùng bên phải → 'Thông báo về lợi ích/tiếp thị' trong bộ phận Hỗ trợ khách hàng
2.
Rút tiền từ Ứng dụng Đăng nhập → Trang của tôi ở trên cùng bên phải → Thông tin hoặc thông tin tài khoản của tôi → Thanh menu bên trái 'Thông báo lợi ích/tiếp thị'
3.
Gửi email yêu cầu tới trung tâm khách hàng (support@classting.com)